7 d’abr. 2007

Itinerari d'Acollida per Alumnes Nouvinguts

ITINERARI D'ACOLLIDA

INTRODUCCIÓ .

El constant augment de la població immigrant, de persones que venen a cercar un futur millor suposa un notable canvi social, canvi que demana de nous mecanismes que regulin una millor integració, fomentin convivència i garanteixin unes bones relacions interpersonals (de tolerància, respecte i enriquiment mutu), en definitiva l'Acollida.

El fet de l'Acollida, es sens dubte un realitat que cada dia demana més esforços per part de tots els membres de la Comunitat Educativa i l'entorn social i no sols de l'Aula d'Acollida com un fet aïllat.

Tot sovint els tutors d'Aula ens n'adonem com costa de transmetre aquesta realitat més enllà de l'aula, la sensibilització social i comunitària encara té bastant camí a córrer, no obstant les petites accions per part de qui acull i qui és acollit, són grans passes per fer créixer la conscienciació, vers el fet de l'Acollida, per garantir una bona integració i cohesió social, que permetin veure'ns senzillament con persones potser amb cultura i to de pell diferent però en definitiva persones. A mode personal podríem dir que:

" L'essència de l'Acollida, rau en fer de les nostres vides confluència de camins"

Vídeo primera part


Aprofitant la unitat didàctica "El poble", els Tutors de les aules d'Acollida del CEIP Mare de Déu del Remei i el SES Fonts del Glorieta, vàrem realitzar l'experiència conjunta per donar a conèixer el poble.

Prèviament tots dos centres havíem realitzat experiències conjuntes de treball entre les aules ordinàries i d'Acollida.

Aquesta vegada, aprofitant la disponibilitat del museu per a fer visites guiades a la localitat, vàrem elaborar un dossier anomenat: "Itinerari d'Acollida".

REALITZACIÓ DEL DOSSIER.

El dossier Itinerari d'Acollida per a nens nouvinguts recull dues parts.

La primera anomenada " Del mar al poble" tractava la qüestió dels orígens geològics i històrics d'Alcover.

La segona anomenada "Caminem pel poble" recull els llocs d'interès pragmàtic, cultural, social i de la vida quotidiana.

Aquest dossier serà l'eina que permetrà als alumnes recordar i treballar a l'Aula d'Acollida posteriorment allò que han visitat, la seva utilitat quotidiana i les persones que hi treballen. (Annex 1 Dossier complet.)

TREBALL PREVI A L'AULA.

Prèviament a l'aula es van treballar estructures de conversa i exponents lingüístics que facilitessin als nens la conversa amb els responsables dels llocs a visitar. Els exponents lingüístics treballats foren: " Què hi ha? Que s'hi fa? Per a què serveix? Qui hi ha?".

Durant la visita realitzaren fotografies i, una vegada a les aules, els nens, amb l'ajut dels mestres, muntaren el power point amb la seva corresponent narració, en la qual cadascun dels alumnes es va enregistrar la seva veu, treballant d'aquesta manera l'oralitat.

La idea no sols era la visita en ella mateixa sinó la interacció entre els nens nouvinguts i les persones responsables de cadascun dels llocs a visitar.

El que es buscava és que els nens preguntessin el funcionament i la utilitat de cadascuna de les entitats i institucions que visitaven.

I sense dubte fomentar i facilitar les relacions interpersonals necessàries per la convivència i cohesió social.

Vídeo segona part

DESPLEGAMENT DE L'ACTIVITAT.

Iniciem l'activitat a l'aula d'Acollida dels corresponents centres (CEIP, SES) i ens trobem al pati on fem el primer contacte i les presentacions entre els alumnes de primària i secundària i d'aquí ens adrecem al museu municipal.

En arribem al museu, on es espera la Maria (responsable del museu) , la qual es acompanya i guia all llarg de tot l'itinerari.

Iniciem la visita al museu, que consta:

Visita a la casa noble, on es troba ubicat el museu municipal, dins d'aquesta els nens van poder veure una cuina antiga, un dormitori amb el seu llit corresponent, els salons senyorials i la torre de guaita entre altres, estances totes elles explicades per la Maria, la qual responia amablement a totes les qüestions plantejades pels alumnes, establint el que serà un model de conversa real "fora de l'aula".

DEL MAR AL POBLE.

En primer lloc els nens descobriren " l'Alcoveria Brevis " el fòssil més representatiu del i important de la vila d'Alcover.

Com a primera activitat els nens nouvinguts van poder comprovar com era abans el poble d' Alcover (un mar tropical) amb l'ajut dels plafons i vitrines del museu, completant les activitats proposades pel dossier, un petit conte a mode de gràfic que explica la progressiva evaporació de l'aigua i la sedimentació dels animals marins, fins arribar a la construcció del nucli de població actual.

En una segona activitat els nens havien de reconèixer els fòssils del museu i posteriorment identificar-los a l'activitat proposada al dossier.

CAMINANT PEL POBLE.

Posteriorment sortirem al carrer, els nens disposaven d'un plànol al dossier en el qual tenien marcats amb nombres els carrers i amb lletres els edificis a visitar.

Aquí els nens localitzaren al plànol el carrer on es trobava cadascun dels edificis.

Iniciem la visita a la biblioteca municipal on ens rep la bibliotecària amb qui els nens mantenen una conversa fent servir els exponents lingüístics prèviament treballats a l'aula. Sortint de la biblioteca vàrem visitar els següents llocs:

- Punt d'informació juvenil: aquí, la persona responsable convidà els nens a participar en totes les activitats que des del punt d'informació s'ofertaven al jovent del poble.

- Casa de la cultura: foren informats del tipus d'activitats culturals organitzades a la vila.

- Església vella (vestigis històrics).

- Església nova (exterior).

- Correus: aquí, com en la resta de llocs, ens explicaren la funcionalitat. El tarannà del cap de correus va afavorir que els nens preguntessin el procés d'enviar i rebre cartes, molt amablement els va simular com es pesava un paquet, com es timbraven els segells i també els explica tot el camí recorregut per una carta o paquet des de la bústia fins a la casa destinatària.

- Municipals: la caporal de la Policia Municipal els rebé i els comentà quines eren les seves funcions a la població, i els remarcà que l'havien de veure com a una ajuda i no com a qui els vigila i controla.

- Ajuntament: visitaren l'ajuntament i entraren a la sala de plens, on l'alcalde, Anton Ferré, en persona volgué donar-los la benvinguda al poble d'Alcover i els explicà de forma molt planera que era un alcalde, com es triava i quines eren les seves funcions i acabà posant-se a la seva disposició.

De forma personal valorem molt positivament la recepció per part de l'alcalde, si bé fou aquí on "l'Acollida fou una realitat més enllà de l'aula".

- CAP: respectant silenci convenientment es visitaren les seves dependències.

- RADIO: els alumnes visitaren l'estudi, la ràdio i les seves dependències on foren rebuts pel director Sergi Franch qui els convidà a un programa de ràdio.

CONCLUSIÓ.

Gratament ens ha sorprès la bona Acollida i la implicació de les entitats locals i la voluntat del senyor alcalde per rebre els alumnes al consistori, fet que converteix Alcover en un poble amb compromís d'Acollida, tot obrint les portes a un futur pla d'entorn si s'escau.

A. Acollida